Εισήγηση προς το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥΕισήγηση προς το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ της 28-11-2013


Κύριε Πρόεδρε
Επί της με αριθμ. Πρωτ. 71377/13/1717605 απάντησης του Τμήματος Αστυνόμευσης και Τουρισμού της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας  που αφορά στη μεταβιβαζόμενες υποχρεώσεις της ΕΛ.ΑΣ. μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3731/2008 ορίζονται οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας.


2. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 ορίζεται ότι: «7. Αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, είναι η δημοτική αστυνομία ή το όργανο, που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί δημοτική αστυνομία. Το αρμόδιο όργανο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, δύναται, όπου κρίνει αναγκαίο, να ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α΄)».

3. Με την παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «4. Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη δημοτική αστυνομία ασκούνται από τις 23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητα τους. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών».

4. Από την παράθεση των ανωτέρω διατάξεων, λαμβανομένου και του σκοπού του νόμου, ο οποίος αποβλέπει στην κάλυψη του κενού που δημιούργησε η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας από 23.09.2013, όπου αυτή είχε συσταθεί, και όχι συλλήβδην στη μετακύληση των υπαλληλικών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των Δήμων στην Ελληνική Αστυνομία, συνάγεται ότι η Ελληνική Αστυνομία υπεισέρχεται στη θέση της Δημοτικής Αστυνομίας στο μέτρο που αναλογούσε σε αυτήν και όπου αυτή υφίστατο. Παράλληλα, δεν απεκδύεται ο Δήμος των λοιπών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων που είχε, καθ’ ό χρόνο λειτουργούσε η Δημοτική Αστυνομία, είτε ως αποκλειστικό φορέας ή συναρμόδιος φορέας. Η ενεργοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας θα πρέπει να γίνεται μόνο στην περίπτωση που ενώπιον οργάνων της τελείται κάποια παράβαση από τις ανωτέρω αναφερόμενες και υπαγόμενες στην καταργηθείσα Δημοτική Αστυνομία, ενώ η παρουσία της, όταν αυτές θα ενεργούνται από ειδικά προς τούτο εντεταλμένους υπαλλήλους του Δήμου, θα πρέπει να είναι συμπληρωματική, και μόνο στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η συνδρομή προς διασφάλιση της τάξης. Η ανωτέρω ερμηνεία των διατάξεων συνάδει με το σκοπό του νόμου και το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας. Η αποδοχή δε της αντίθετης θέσης που υιοθετείται από τη σχολιαζόμενη με αριθμ. Πρωτ. 71377/13/1717605 απάντηση του Τμήματος Αστυνόμευσης και Τουρισμού της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας  παραγνωρίζει όλα τα ανωτέρω και καταλήγει σε ένα αστήρικτο στο νόμο συμπέρασμα που ουσιαστικά μετατρέπει την Ελληνική Αστυνομία σε διεκπεραιωτικό όργανο της αιρετής διοίκησης, αποδίδοντας σε αυτή περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές που είχε ο οργανισμός που διαδέχθηκε.

5. Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις, παρακαλούμε όπως ζητήσετε την έκδοση γνωμοδότησης από το νομικό σύμβουλο της ΠΟΑΣΥ και βάση αυτής την τροποποίηση της ανωτέρω σχετικής Δ/γης Τμήματος Αστυνόμευσης και Τουρισμού της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Μετά τιμής

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΑΝΑΛΥΣΗ Π.Δ 394/2001 ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ