ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΑΣΥ ΓΙΑ ΚΤΕΟΠρος: Τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Κύριε Εισαγγελέα,
Κατόπιν αιτήματος του Πρωτοβαθμίου συνδικαλιστικού Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων», μέλους της Ομοσπονδίας μας, σας υποβάλλουμε την από 11 Νοεμβρίου 2012 αναφορά του προς εσάς, σχετική με τον τεχνικό έλεγχο και συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνοντας συγχρόνως τα ακόλουθα:
Το ζήτημα του πλημμελούς τεχνικού ελέγχου και συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων έχει αναδειχθεί κατ' επανάληψη από την Ομοσπονδία μας και τα πρωτοβάθμια σωματεία, με αναφορές προς την αρμόδια Φυσική και Πολιτική Ηγεσία, τις οποίες σας επισυνάπτουμε. Όπως προκύπτει από τα διδάγματα της κοινής πείρας, η πλημμελής συντήρηση των οχημάτων δύναται να οδηγήσει αιτιωδώς στην τέλεση εξ αμελείας αξιόποινων πράξεων.
Φρονούμε όμως, ότι είναι προτιμότερη η εκ των προτέρων ενεργοποίηση όλων των συναρμόδιων για τη συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων φορέων, για την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων και τη διαφύλαξη της ασφάλειας, τόσο του αστυνομικού προσωπικού όσο και των πολιτών, από την εκ των υστέρων αναζήτηση των κατά περίπτωση τυχόν ποινικών ευθυνών.
Κύριε Εισαγγελέα,
Επειδή η ζωή, η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των συγκοινωνιών συνιστούν προστατευόμενα από ποινικές διατάξεις έννομα αγαθά, σας διαβιβάζουμε αυτούσια την αναφορά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων, μετά από αίτημα της Ένωσης και σχετική απόφαση του Δ.Σ. αυτής για την υποβολή της μέσω ημών, καθώς και σχετικές με το θέμα αναφορές άλλων Πρωτοβάθμιων Σωματείων, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ώστε να προβείτε στις κατά την κρίση σας δέουσες ενέργειες.
Συνημμένα:
1. Η από 11 Νοεμβρίου 2012 αναφορά της Ε.Α.Υ. Χανίων, διαβιβασθείσα με το με Α.Π. 702/50/24 από 23/11/2012 έγγραφο της ως άνω Ένωσης.
2. Σχετικά έγγραφά μας:
α) το υπ' αριθ. 403/1/10γ από 02-02-2012 έγγραφό μας
β) το υπ' αριθ. 403/1/10ε από 09-05-2012 έγγραφό μας
γ) το υπ' αριθ. 403/1/10ζ από 06-06-2012 έγγραφό μας
δ) το υπ' αριθ. 403/1/10ι από 25-07-2012 έγγραφό μας
ε) το υπ' αριθ. 403/1/10ια από 26-07-2012 έγγραφό μας
στ) το υπ' αριθ. 403/1/10ιγ από 19-09-2012 έγγραφό μας
ζ) το υπ' αριθ. 403/1/13α από 06-12-2012 έγγραφό μας
η) το υπ' αριθ. 403/1/14α από 15-01-2013 έγγραφό μας
3. Αναφορές άλλων Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων:
α) το υπ' αριθ. 6/2012 από 24-01-2012 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Αιτωλ/νιας
β) το υπ' αριθ. 727 από 30-01-2012 έγγραφο της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης
γ) το υπ' αριθ. 34/12 από 27-01-2012 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Ροδόπης
δ) το υπ' αριθ. 251/12 από 30-04-2012 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Ροδόπης
ε) το υπ' αριθ. 315/1/20 από 17-05-2012 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Ηρακλείου
στ) το υπ' αριθ. 315/1/20Α από 30-05-2012 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Ηρακλείου
ζ) το υπ' αριθ. 1187/6/191 από 31-05-2012 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Δράμας
η) το υπ' αριθ. 403/1/1 από 24-07-2012 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Φθιώτιδας
θ) το υπ' αριθ. 311/4/1 από 28-11-2012 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Λακωνίας
ι) το υπ' αριθ. 406/1/3 από 18-12-2012 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Λάρισας
4. Η υπ' αριθ. 72849/12/524716 από 27-04-2012 διαταγή του Α.Ε.Α./Κλάδου Οικονομοτεχνικών & Πληροφορικής/ Διεύθυνση Τεχνικών
5. Η από 05-02-2012 ανακοίνωση της Ε.Α.Υ ΡοδόπηςΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ
Της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά (Πλατεία Δικαστηρίων – όπισθεν Δικαστικού Μεγάρου)  και εκπροσωπείται νόμιμα.
Χανιά 11 Νοεμβρίου 2012.
κ. Εισαγγελέα,

Λαμβάνουμε την τιμή να απευθυνθούμε σε Εσάς, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα το οποίο μαστίζει την κοινότητα των αστυνομικών όλης της χώρας, το οποίο όμως έχει επεκτάσεις άμεσες και έμμεσες στο κοινωνικό σύνολο.
Ειδικότερα, ως καλώς γνωρίζετε, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 11 του π.δ. 45/2008 που τιτλοφορείται «Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» ορίζεται ότι τα υπηρεσιακά οχήματα υποβάλλονται ανά διετία σε τεχνικό περιοδικό έλεγχο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 3 της εκδοθείσης κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του Ν. 2696/1999, ΚΥΑ Φ2/64580/2288 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που είναι δημοσιευμένη στο ΦΕΚ στον τ. Β' 1523/27.7.1999 και που τιτλοφορείται «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ», ορίζεται ότι: «Ο Τεχνικός έλεγχος των οχημάτων, που προβλέπει η παρούσα απόφαση ,διενεργείται από τις Υπηρεσίες ΚΤΕΟ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας ή από δημόσιο οργανισμό στον οποίο ανατίθεται το καθήκον αυτό ή από τα όργανα ή φορείς ιδιωτικής φύσεως, τους οποίους εξουσιοδοτεί, υποδεικνύει και εποπτεύει άμεσα το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Όταν οι φορείς αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με τον τεχνικό έλεγχο, ασκούν συγχρόνως και δραστηριότητες επισκευής οχημάτων, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μεριμνά ιδιαίτερα ώστε να προστατεύεται η αντικειμενικότητα και η υψηλή ποιότητα του ελέγχου».
Από μόνη την παράθεση των ως άνω διατάξεων και δεδομένης της ενότητας του δικαίου καθίσταται σαφές ότι όπου ο νόμος αναφέρεται στην διενέργεια τεχνικού ελέγχου εννοεί τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων που διενεργούνται από τα ΚΤΕΟ, που είναι η εξουσιοδοτημένη προς τούτο Υπηρεσία.
Είναι γνωστό σε όλους μας και ταυτόχρονα λυπηρό ότι ο στόλος των υπηρεσιακών οχημάτων είναι πεπαλαιωμένος. Ελάχιστα είναι τα νέα αυτοκίνητα που έχουν ενσωματωθεί στη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. ως εκ τούτο καθίσταται άμεση και επιτακτική η ανάγκη να συντηρήσουμε, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό, τον ήδη υπάρχοντα στόλο, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις όλο και αυξανόμενες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου με ευσυνειδησία και ασφάλεια. Δυστυχώς, μολονότι, πολλές φορές έχουμε υπομνήσει πλειστάκις την ανάγκη να διενεργηθεί επί των υπηρεσιακών οχημάτων τεχνικός έλεγχος από το ΚΤΕΟ, ο οποίος σημειωτέον είναι αδάπανος για το Δημόσιο, οι αρμόδιοι κωφεύουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τόσο οι συνάδελφοι που τα χρησιμοποιούν, οι τυχόν προσαχθέντες, συλληφθέντες ή κρατούμενοι που ευρίσκονται σε αυτά, αλλά και οι λοιποί χρήστες της οδού, καθόσον είναι πολύ πιθανό, ένεκα κάποιου τεχνικού προβλήματος να χαθεί ο έλεγχος του υπηρεσιακού οχήματος, να λάβει χώρα τροχαίο ατύχημα και να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές ή ακόμη και να αφαιρεθεί μια ζωή. Μια ζωή που με ένα απλό και αδάπανο τεχνικό έλεγχο και με την εν συνεχεία επιδιόρθωση κάποιων τυχών τεχνικών δυσλειτουργιών, θα μπορούσε να αποφευχθεί.
Με βάσει τα ανωτέρω, φρονούμε ότι η υπάρχουσα κατάσταση εκθέτει σε κίνδυνο τη ζωή τόσο των αστυνομικών όσο και των πολιτών που ευρίσκονται εντός αυτού για οιονδήποτε λόγο ή απλά χρησιμοποιούν την ίδια δεδομένη στιγμή την αυτή οδό, καθιστώντας τους με τον τρόπο αυτό αβοήθητους, καθόσον οι πρώτοι δεν δύνανται άνευ εντολής – δαπάνης να επισκευάσουν τα τυχόν μη ασφαλή υπηρεσιακά οχήματα, τα οποία διατάσσονται καθημερινά να χρησιμοποιούν από τα ίδια άτομα που παραλείπουν να προβούν στην απαιτούμενο κατά νόμο τεχνικό έλεγχο σε αυτά. Σε κάθε δε περίπτωση, δεν είναι δυνατό να απαγορεύεται στους πολίτες να κυκλοφορούν οχήματα που δεν έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό ελέγχου από τα ΚΤΕΟ και να υπόκεινται σε κυρώσεις και παράλληλα να επιτρέπεται στα όργανα που ουσιαστικά καλούνται να ελέγξουν την ανωτέρω παράβαση του ΚΟΚ να κυκλοφορούν οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες διατάξεις που τους αφορούν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των συγκοινωνιών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους αιτούμεθα την παρέμβασή σας προς άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος.
Με τιμή
Για το ΔΣ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων
Ο Πρόεδρος                                          Ο Γραμματέας

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΑΝΑΛΥΣΗ Π.Δ 394/2001 ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ